Nhiệm vụ Dã Tẩu
  NPC : Dã Tẩu
  Vị trí : Trung tâm Ba Lăng Huyện (203:198)

  1. NHẬN NHIỆM VỤ

  - Vui lòng đến gặp NPC Dã Tẩu để tiến hành nhận nhiệm vụ.
  - Yêu cầu cấp độ 50 mới có thể nhận.
  - Mỗi nhân vật có thể hoàn thành tối đa 40 nhiệm vụ/ngày.
  - Tổng nhiệm vụ đã hoàn thành và số lượng nhiệm vụ có thể nhận trong ngày sẽ hiển thị khi Quý Nhân Sĩ click vào NPC Dã Tẩu.
  - Nếu nhiệm vụ quá khó, Quý Nhân Sĩ có thể lựa chọn dùng 10 vạn hoặc 100 mảnh Sơn Hà Xã Tắc để hủy nhiệm vụ hiện tại.
  *Lưu ý: Cứ mỗi lần hủy sẽ mất đi một lượt nhiệm vụ trong ngày.

  - Ngoài ra, Quý Nhân Sĩ còn có thể hủy bỏ luôn nhiệm vụ dã tẩu mà không mất bất kỳ chi phí nào.
  *Lưu ý: Việc hủy bỏ này sẽ làm mất chuỗi nhiệm vụ đã hoàn thành, reset lại về 0.
  2. PHẦN THƯỞNG DÃ TẪU

  - Hoàn thành 40 nhiệm vụ Dã Tẩu mỗi ngày sẽ nhận được 10.000.000 điểm kinh nghiệm cộng dồn
  .
  - Khi số lượng nhiệm vụ Dã Tẩu đã hoàn thành đạt tới một mốc nhất định, Quý Nhân Sĩ sẽ được nhận những phần thưởng giá trị như: Tiên Thảo Lộ, Tẩy Tủy Kinh, Võ Lâm Mật Tịch, Trang bị Hoàng Kim...


  3. HOÀN THÀNH NHANH

  - Trong trường hợp không đủ thời gian để làm hết tất cả nhiệm vụ mỗi ngày, Quý Nhân Sĩ có thể sử dụng chức năng Hoàn Thành Nhanh Nhiệm Vụ ở NPC Dã Tẩu.
  - Chi phí 50 tiền đồng để hoàn thành nhanh 1 nhiệm vụ, không giới hạn số lần hoàn thành nhanh.

  Gửi lúc 07/11/2019