Hướng dẫn sử dụng AutoTrain KimYen
     

    1. Mở thư mục "AutoTrain KimYen" trong thư mục AutoPlay vừa tải về    2. Chọn thư mục "AutoTrainJX" và chạy AutoTrain KimYen theo quyền Administrator
    3. Tham khảo hướng dẫn có trên Auto để bắt đầu sử dụng

    Gửi lúc 24/02/2019