Chế tạo Thần Mã tại NPC Bật Mã Ôn
  Để chế tạo thú cưỡi tại NPC Bật Mã Ôn ở Ba Lăng Huyện
  Có những yêu cầu sau :


  - Để chế tạo ngựa Phi Vân cần :
  + 1 ngựa Chiếu Dạ (không khóa , vĩnh viễn)
  + 1000 vạn 
  + 1 Lam Thủy Tinh
  + 1 Lục Thủy Tinh
  + 1 Tử Thủy Tinh
  + 1 Tinh Hồng Bảo Thạch
  Tỉ lệ thành công : 30% . Thất bại sẽ mất hết nguyên liệu .
  - Để chế tạo ngựa Bôn Tiêu cần :
  + 1 ngựa Phi Vân (không khóa , vĩnh viễn)
  + 1000 vạn 
  + 1 Lam Thủy Tinh
  + 1 Lục Thủy Tinh
  + 1 Tử Thủy Tinh
  + 1 Tinh Hồng Bảo Thạch
  Tỉ lệ thành công : 20% . Thất bại sẽ mất hết nguyên liệu .  - Để chế tạo ngựa Phiên Vũ cần :
  + 1 ngựa Bôn Tiêu (không khóa , vĩnh viễn)
  + 1000 vạn 
  + 1 Lam Thủy Tinh
  + 1 Lục Thủy Tinh
  + 1 Tử Thủy Tinh
  + 1 Tinh Hồng Bảo Thạch
  Tỉ lệ thành công : 10% . Thất bại sẽ nhận được 1 ngựa Phi Vân .

  Gửi lúc 24/01/2015